jueves, 2 de abril de 2020

2 de Abril: 2º de BACHILLERATO

Llegamos a la última sesión de la semana y a la última composición que tenéis que trabajar antes de Semana Santa.

Composición 22:  "La agonía del franquismo y los inicios de la transición".

Os envío un correo con la teoría de la composición y las  indicaciones para trabajarla.

¡Mucho ánimo!¡Va quedando menos!
miércoles, 1 de abril de 2020

NOTAS 2ª AVALIACIÓN

Queridas familias:

Xa poden consultar as notas da 2ª avaliación  a través da aplicación “Abalar Móbil”. Aqueles que non a teñan descargada, poden ver as instrucións no enlace que teñen debaixo do anuncio:


1 de Abril: Xª e Hª 2º e 3º ESO, Cultura Clásica


Como estades chic@s? Hoxe é a segunda sesión de Xª e Hª e de Cultura Clásica de esta semana. Seguro que estades desexando volver ao cole, pois hoxe queda un día menos. Hai que velo así. Coidádevos moito!

Xeografía e Historia

2º ESO A e B


1º.- Recordade que hoxe imos comezar a parte de Xeografía, o tema 7: O estudo físico de España e de Galicia. Como sempre digo en clase, poñede o título do tema no voso caderno.

2º.- O primeiro que tendes que facer é un esquema da Meseta e dos bordos da Meseta vendo o mapa da páxina 179 e consultando as páxinas 178 e 18. Seguide estas pautas:

-MESETA CENTRAL: Divídea o Sistema Central en .....................e..........................

-SUBMESETA NORTE: Altitude media.........

                                         Percorrida.................
                                         
                                         Distínguense:....................................
                                                              .....................................
                                                              .....................................
-SUBMESETA SUR: Altitude media......................

                                    Montes de Toledo separan .......................................................................

-SISTEMAS MONTAÑOSOS INTERIORES: 
                                    Son: .....................................e os........................................................
                                    SISTEMA CENTRAL: Serras...........................................................
                                                                           Pico máis elevado........................................
                                    MONTES DE TOLEDO:....................................................................

-SISTEMAS MONTAÑOSOS QUE RODEAN Á MESETA CENTRAL:

                                   O MACIZO GALAICO LEONÉS: Composto por...............................
                                                                                            Maior altura..................................

                                   A CORDILLEIRA CANTÁBRICA: Distínguense.............................
                                   
                                   O SISTEMA IBÉRICO:.....................................................................

                                   SERRA MORENA:............................................................................

3º.- Despois de facer o esquema, dibuxade un mapa de España e colocade todas as unidades de relevo que puxéchedes en dito esquema.

3º ESO A e B
1º.-Solucionario:

Páx 197

Claves para estudar
• É a que afecta ás persoas que non poden satisfacer as súas necesidades básicas, como o acceso á auga potable, a alimentación, o coidado da saúde, etc., porque os seus ingresos son inferiores a 1,25 dólares diarios.
• África, sur de Asia, Centroamérica e Suramérica.

Pensa. Impide o desenvolvemento, acrecenta as desigualdades,
acurta a vida e dificulta o acceso a traballos produtivos.

Páx 196

3.-Interpreta o mapa e o gráfico
• África, Asia e América (do Sur e Central).
• Asia suroriental.
• Debido ao desenvolvemento económico da rexión nos últimos anos.

2º.- Despois de corrixir os exercicios, poñede o libro na páxina 202 : Como avanzar no desenvolvemento e facede un esquema que conteña as medidas que se teñen que levar a cabo para que os países en desenvolvemento poidan avanzar.
Seguide as seguintes pautas:
1.- AXUDA EXTERIOR: a) De organismos internacionais:......................................................
                                           b)Dos países avanzados:...................................................................
                                           c)A través das ONG:........................................................................
2.- A XESTIÓN DOS GOBERNOS DOS PAÍSES EN DESENVOLVEMENTO:....................
3.- UNHA ORGANIZACIÓN DO COMERCIO MÁIS XUSTA:............................................

3º.-Responde ás actividades das claves para estudar, da páxina 203.

Cultura Clásica
3º ESO A e B

Esta es la última sesión de esta semana. 

1º.- Solucionario:

Página 105

2.- Los ejércitos eran necesariamente reducidos, ya que solo aquellos que gozaban del privilegio de la ciudadanía (que eran ciertamente muy pocos) y que podían costearse el equipo de guerra formaban parte del mismo.
Se trataba de un ejército aristocrático y poco numeroso, en muchos casos por debajo de la centena, que resolvía las disputas militares por medio de pequeños choques o escaramuzas.
3.- Antes combatía el aristócrata que podía permitirse comprar un equipo de guerra, mientras que con el hoplita es el ciudadano-soldado el que cumple con un deber militar.
El hoplita combatía en formación cerrada, lo que permitía movimientos en el campo de batalla, algo desconocido hasta entonces por el reducido número de soldados en los ejércitos aristocráticos de la polis arcaica.
4.- En la Atenas clásica llegó a su culminación la idea del ciudadano-soldado, es decir, aquel que tiene derechos políticos y que defiende la comunidad. Se beneficia de los privilegios de la ciudadanía pero tiene la obligación de defender el territorio.
5.- En gran medida su forma de combatir era bastante simple: en filas apretadas y poco profundas, contando con la protección del propio escudo y también con el del soldado que había a la izquierda, los hoplitas se lanzaban a la carrera en un choque frontal contra el enemigo. Prácticamente
era una cuestión de resistencia.
El hoplita combatía en formación cerrada, lo que permitía movimientos en el campo de batalla, algo desconocido hasta entonces por el reducido número de soldados en los ejércitos aristocráticos de la polis arcaica.

2º.- Lee las preguntas de las páginas 106, 107 y 108. Después responde a las siguientes cuestiones:

-¿Quién luchó en las guerras médicas? En qué siglo se produjeron? Quién ganó?
-Cita dos batallas destacadas de la época clásica.
-¿Quién se enfrentó en la guerra del Peloponeso? Quién ganó? Por qué lucharon?
-Características del ejército romano en la época monárquica, republicana e imperial.
                 

martes, 31 de marzo de 2020

1 de Abril: 2º de BACHILLERATO

1º.- Hoy continuamos con el esquema de la composición 21 para terminarlo siguiendo estas pautas:

C) Desarrollismo económico (años 60-70)

1.- Planes económicos:
    * Plan de estabilización de 1959: Tecnócratas, objetivo, aspectos y consecuencias.
2.-Planes de desarrollo económico y social: Cuántos eran? Objetivos, Polos de desarrollo, consecuencias en industria, agricultura....
3.-Consecuencias del desarrollismo.

2º.- Realizar la composición 21 incluyendo los 6 documentos.
31 de Marzo: 2º de BACHILLERATO

La primera sesión de esta semana la vamos a dedicar a la composición 21: "El franquismo: política económica".

1º.- Tendréis que hacer un esquema de la primera parte del tema, siguiendo estas directrices.

A) Autarquía económica: (40-50)

-Qué es la autarquía?
-En qué consistió?
-Objetivos?
-Medios?
-Cuáles fueron las políticas que se siguieron en los diferentes sectores económicos: agricultura, industria...?
-Consecuencias?

B) Inicios de la liberalización económica:(50-59)

-Causas de la recuperación económica
-Seat (Biscuter)
-Primeras medidas para acaber con la autarquía.
- Cambios económicos y sociales
-Consecuencias


2º.- En los vídeos de la España franquista que publiqué el 18 de marzo, podéis ver la explicación sobre la evolución económica de esta época.


lunes, 30 de marzo de 2020

30 de Marzo: Xª e Hª 2º e 3º ESO, Cultura Clásica

Bos días rapaces, espero que tanto vos como as vosas familias sigan estando ben. Esto é duro, pero xa veredes como o imos conseguir. Moito ánimo!

Xeografía e Historia

2º ESO A e B

Estamos na primeira sesión da última semana antes de vacacións de Semana Santa, por iso dou por rematada a materia de Historia e comezamos ca parte de Xeografía.
A partires de esta semana, vou poñer os mesmos contidos para os dous grupos A e B. 
O que tedes que facer hoxe é o seguinte:

1º.- Visionar este pequeno vídeo de cinco minutos sobre o que é a Xeografía.


Gracias á Cuna de Halicarnaso por estos fantásticos vídeos!!!

2º- Responder ás seguintes cuestións sobre o vídeo:

a) Que é a "Xeografía"?
b) Cales son os principais obxectivos da Xeografía?
c) Cales son os dous campos que se distinguen na Xeografía?
d) Diferenza entre a Xeografía Física e Humana?
e) Por que é importante a Xeografía?
f) Paréceche interesante a Xeografía?

Xeografía e Historia

3º ESO A e B

1º Solucionario:

Páxina 195

• Negativamente. As potencias europeas só buscaban nas colonias materias primas e man de obra barata, polo que non modernizaron as súas economías.
Tras a independencia xurdiron problemas de corrupción,gobernos autoritarios e inestabilidade política.
• Un importante obstáculo, porque solicitan novos créditos para pagar o que deben, reducen o investimento na modernización económica do país, sobreexplotan os seus recursos naturais para aumentar as exportacións e obter diñeiro e diminúen o gasto público en servizos básicos
(sanidade, educación e infraestruturas).

Pensa.  Liberalos do pagamento da débeda permitiríalles investir todos os seus ingresos no desenvolvemento interno do país.

2º.- Despois de leer as páxinas 196 e 197, responde ás seguintes cuestións:

a)  Que é a pobreza extrema?
b)  En que rexións do planeta se concentra?
c)  Que consecuencias ten a pobreza extrema sobre a poboación e o desenvolvemento dun país?

3º.- Fai o exercicio número 3, páxina 196: Interpreta o mapa e o gráfico.

Cultura Clásica

3º ESO A e B
1º.- Solucionario:

a) El cursus Honorum era la carrera política romana, a la cual solamente tenían acceso los ciudadanos.
El orden establecido durante la etapa de la república era el siguiente: Cuestor, edil o tribuno de la plebe, pretor, cónsul.
Los ciudadanos que hubieran sido cónsules, podían llegar  a ser censor.

b) Página 97 número 31
– Gerusía: consejo de ancianos en la antigua Esparta.
– Cónsul: magistrado superior con mando militar (imperium) y poder para hacer cumplir la ley (potestas)
– Pretor: magistrado romano encargado de la justicia.
– Comicio: asamblea de ciudadanos romanos.
– Aristoi: perteneciente a la nobleza griega en la Grecia arcaica.
– Cuestor: magistrado que se encarga de la Hacienda y de las cuentas públicas.
– Plebeyo: perteneciente a la plebe («hombres sin linaje»).
– Ecclesia: asamblea de ciudadanos atenienses.
– Arconte: magistrado en la antigua Atenas.
– Imperium: poder superior de un magistrado romano
que confería el mando sobre tropas.

c) Imperium era el poder militar que tenía el cónsul romano y la potestas era la capacidad que tenía el cónsul romano para hacer cumplir las leyes.

2º.- Realiza esta prueba de autoevaluación para dar por terminado el tema 6.

Escoge la respuesta correcta.

1.- En la polis griega eran considerados ciudadanos:
a) Todos los hombres y mujeres que habían nacido en la polis.
b) Todos excepto las mujeres, los esclavos y los metecos.
c) Todos los que residían en la comunidad excepto los metecos.

2.- Los órganos de gobierno de la polis eran:
a) La Asamblea, el Consejo, los magistrados y los tribunales de justicia.
b) La Asamblea, los estrategos y los arcontes.
c) El Senado y los magistrados.

3.- Los estrategos eran:
a) Magistrados encargados de la administración de justicia.
b) Magistrados con atribuciones militares y de gobierno.
c) Senadores con amplios poderes.

4.- El órgano encargado de decidir sobre las leyes, el presupuesto, la guerra, los tratados con otros
estados y las cuestiones religiosas en la polis era:
a) El Consejo.
b) Los tribunales de justicia.
c) La Asamblea.

5.- El ostracismo es:
a) Un examen al que debían someterse los cargos públicos.
b) Un sistema político.
c) La condena al destierro de un ciudadano.

6. Los comicios eran:
a) Magistrados.
b) Votaciones democráticas para elegir gobernantes
c) Asambleas de ciudadanos.

7.- El tribuno de la plebe:
a) Era un ciudadano encargado de la defensa de los derechos de los plebeyos
b) Podía mandar tropas e imponer tributos.
c) Tenía un mandato vitalicio.

8.- El cursus honorum era:
a) La carrera política en Roma.
b) El cargo de Sumo Pontífice.
c) Un requisito para desempeñar un cargo
público

9.- Durante el periodo de la Monarquía en Roma, el monarca:
a) Tenía un mandato vitalicio y hereditario.
b) Acumulaba los poderes de las magistraturas.
c) Tenía un mandato vitalicio pero no hereditario.

10.- La potestas era:
a) El poder para mandar tropas.
b) El poder para recaudar impuestos.
c) El poder para obligar a los ciudadanos a cumplir
las leyes.

2º.-Comenzamos con el tema 7: El ejército y la guerra.

A) Lo primero que vais a hacer es ver este vídeo sobre el ejército en la polis de Atenas.B) A continuación visionar este vídeo sobre las 8 curiosidades del ejército de la polis de Esparta.

C) Después de ver estos vídeos (son muy cortos), podéis leer las preguntas 1 y 2 de las páginas 104 y 105 y realizar las actividades 2,3,4 y 5 de la página 105.
viernes, 27 de marzo de 2020

27 de Marzo: VALORES ÉTICOS 2º,3º e 4º ESO


Como solamente tenemos una sesión a la semana de esta materia, os voy a indicar lo que debéis
hacer:

3º ESO

ÚLTIMAS PREGUNTAS SOBRE “LA VIDA ES BELLA”

Nos habíamos quedado en los 60 minutos de visionado de la película aproximadamente. Mira la
película en el siguiente enlace de YouTube y responde a estas cuestiones.

Película:1.    Un buen día Guido se despierta con el ruido de unos disparos y comentan que se ha terminado
la guerra. ¿A qué guerra se están refiriendo? ¿Durante qué años se desarrolla dicha guerra?
2.     ¿Para qué se viste Guido de mujer?
3.     ¿Qué le sucede cuando descubren que en realidad es un hombre?
4.     ¿Qué crees que pasaba con las personas que se llevaban en los camiones?
5.     ¿Por qué motivo se van los militares alemanes?
6.     ¿A qué país pertenece el tanque y el ejército que rescata a Josué?

2º y 4º ESO

Hola chicos, a partir del vídeo que tenéis a continuación contestad a las siguientes cuestiones:
1.-¿Cuál es la idea central del vídeo? ¿Qué defiende?
2.- ¿Qué te parecen los argumentos del chico que habla? 3.- ¿Quién realiza el vídeo? Fíjate en los
títulos finales.
2.- Elabora una redacción sobre el derecho a una educación digna, vivas donde vivas.